રાજ્યના છેવાડાના માનવીઓ સુધી રાજ્ય સરકારની યોજનાઓનો લાભ પહોંચાડવા માટે રાજ્ય સરકાર લઇને આવી છે સેવાસેતુ કાર્યક્રમ જેમાં રાજ્યના નાગરિકો મેળવી શકશે વિવિધ 55 યોજનાઓનો લાભ. અગાઉ ત્રણ તબક્કામાં આયોજીત આ કાર્યક્રમમાં કુલ 1 કરોડ જેટલી અરજીઓનો કરવામાં આવ્યો હકારાત્મક નિકાલ.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

રાજ્યના છેવાડાના માનવીઓ સુધી રાજ્ય સરકારની યોજનાઓનો લાભ પહોંચાડવા માટે રાજ્ય સરકાર લઇને આવી છે સેવાસેતુ કાર્યક્રમ જેમાં રાજ્યના નાગરિકો મેળવી શકશે વિવિધ 55 યોજનાઓનો લાભ. અગાઉ ત્રણ તબક્કામાં આયોજીત આ કાર્યક્રમમાં કુલ 1 કરોડ જેટલી અરજીઓનો કરવામાં આવ્યો હકારાત્મક નિકાલ.

રાજ્યના છેવાડાના માનવીઓ સુધી રાજ્ય સરકારની યોજનાઓનો લાભ પહોંચાડવા માટે રાજ્ય સરકાર લઇને આવી છે સેવાસેતુ કાર્યક્રમ જેમાં રાજ્યના નાગરિકો મેળવી શકશે વિવિધ 55 યોજનાઓનો લાભ. અગાઉ ત્રણ તબક્કામાં આયોજીત આ કાર્યક્રમમાં કુલ 1 કરોડ જેટલી અરજીઓનો કરવામાં આવ્યો હકારાત્મક નિકાલ.

Let's Connect

sm2p0