પ્રધાનમંત્રી ભારતીય જન ઔષધિ પરિયોજના બની સ્વસ્થ ભારતની સંજીવની 👉 ગુજરાતમાં 539 સહિત દેશભરમાં કુલ 6,550 જન ઔષધિ કેન્દ્ર કાર્યરત 👉 કેન્દ્રોના માધ્યમથી માત્ર 1 રૂપિયામાં ગરીબ મહિલાઓને 5 કરોડ સેનિટરી પેડ ઉપલબ્ધ કરાવ્યા

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

પ્રધાનમંત્રી ભારતીય જન ઔષધિ પરિયોજના બની સ્વસ્થ ભારતની સંજીવની

👉 ગુજરાતમાં 539 સહિત દેશભરમાં કુલ 6,550 જન ઔષધિ કેન્દ્ર કાર્યરત

👉 કેન્દ્રોના માધ્યમથી માત્ર 1 રૂપિયામાં ગરીબ મહિલાઓને 5 કરોડ સેનિટરી પેડ ઉપલબ્ધ કરાવ્યા

પ્રધાનમંત્રી ભારતીય જન ઔષધિ પરિયોજના બની સ્વસ્થ ભારતની સંજીવની 👉 ગુજરાતમાં 539 સહિત દેશભરમાં કુલ 6,550 જન ઔષધિ કેન્દ્ર કાર્યરત 👉 કેન્દ્રોના માધ્યમથી માત્ર 1 રૂપિયામાં ગરીબ મહિલાઓને 5 કરોડ સેનિટરી પેડ ઉપલબ્ધ કરાવ્યા

Let's Connect

sm2p0