પ્રધાનમંત્રી માતૃવંદના યોજના થી ગર્ભવતી મહિલાઓની સુરક્ષિત પ્રસુતિ થઇ રહી છે સુનિશ્ચિત 👉 પ્રધાનમંત્રી માતૃવંદના યોજના અંતર્ગત ગુજરાતમાં 5.35 લાખથી વધુ માતાઓને લાભાન્વિત કરાયા 👉 લાભાર્થી માતાઓને 200 કરોડથી વધુની સહાય ચૂકવાઈ

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

પ્રધાનમંત્રી માતૃવંદના યોજના થી ગર્ભવતી મહિલાઓની સુરક્ષિત પ્રસુતિ થઇ રહી છે સુનિશ્ચિત

👉 પ્રધાનમંત્રી માતૃવંદના યોજના અંતર્ગત ગુજરાતમાં 5.35 લાખથી વધુ માતાઓને લાભાન્વિત કરાયા

👉 લાભાર્થી માતાઓને 200 કરોડથી વધુની સહાય ચૂકવાઈ

પ્રધાનમંત્રી માતૃવંદના યોજના થી ગર્ભવતી મહિલાઓની સુરક્ષિત પ્રસુતિ થઇ રહી છે સુનિશ્ચિત 👉 પ્રધાનમંત્રી માતૃવંદના યોજના અંતર્ગત ગુજરાતમાં 5.35 લાખથી વધુ માતાઓને લાભાન્વિત કરાયા 👉 લાભાર્થી માતાઓને 200 કરોડથી વધુની સહાય ચૂકવાઈ

Let's Connect

sm2p0