જન સ્વાસ્થ્ય યોજના બની સ્વસ્થ ભારતની સંજીવની 👉 ગુજરાતમાં 527 અને દેશમાં 6103 જન ઔષધિ કેન્દ્ર કાર્યરત 👉 કેન્દ્રો પર 900 થી વધુ દવાઓ અને 154 તબીબી ઉત્પાદનો ઉપલબ્ધ 👉 કેન્દ્રો પર 50% થી 90% જેટલા ઓછા દરે ગુણવત્તાસભર જેનરિક દવાઓ ઉપલબ્ધ

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

જન સ્વાસ્થ્ય યોજના બની સ્વસ્થ ભારતની સંજીવની

👉 ગુજરાતમાં 527 અને દેશમાં 6103 જન ઔષધિ કેન્દ્ર કાર્યરત

👉 કેન્દ્રો પર 900 થી વધુ દવાઓ અને 154 તબીબી ઉત્પાદનો ઉપલબ્ધ

👉 કેન્દ્રો પર 50% થી 90% જેટલા ઓછા દરે ગુણવત્તાસભર જેનરિક દવાઓ ઉપલબ્ધ

જન સ્વાસ્થ્ય યોજના બની સ્વસ્થ ભારતની સંજીવની 👉 ગુજરાતમાં 527 અને દેશમાં 6103 જન ઔષધિ કેન્દ્ર કાર્યરત 👉 કેન્દ્રો પર 900 થી વધુ દવાઓ અને 154 તબીબી ઉત્પાદનો ઉપલબ્ધ 👉 કેન્દ્રો પર 50% થી 90% જેટલા ઓછા દરે ગુણવત્તાસભર જેનરિક દવાઓ ઉપલબ્ધ

Let's Connect

sm2p0