👉 કોલ સેક્ટર માટે રૂ.50,000 કરોડની ફાળવણી 👉 કોલસા સેક્ટરમાં ઉદારીકરણને વેગ આપી નીતિ વિષયક સુધારા કરવામાં આવશે 👉 50 નવા કોલ બ્લોકની ટૂંક સમયમાં જ હરાજી કરાશે

AatmaNirbharEconomy

BJP | BJP Gujarat,  AatmaNirbharEconomy

👉 કોલ સેક્ટર માટે રૂ.50,000 કરોડની ફાળવણી
👉 કોલસા સેક્ટરમાં ઉદારીકરણને વેગ આપી નીતિ વિષયક સુધારા કરવામાં આવશે
👉 50 નવા કોલ બ્લોકની ટૂંક સમયમાં જ હરાજી કરાશે

#AatmaNirbharEconomy

👉 કોલ સેક્ટર માટે રૂ.50,000 કરોડની ફાળવણી 👉 કોલસા સેક્ટરમાં ઉદારીકરણને વેગ આપી નીતિ વિષયક સુધારા કરવામાં આવશે 👉 50 નવા કોલ બ્લોકની ટૂંક સમયમાં જ હરાજી કરાશે #AatmaNirbharEconomy

Let's Connect

sm2p0