• રોકાણને વેગ આપવા માટે નીતિગત સુધારા • કોલસા ક્ષેત્રે સ્પર્ધાત્મકતા, પારદર્શિતા અને ખાનગી ક્ષેત્રની ભાગીદારી વધારવા કોમર્શિયલ કોલ માઈનિંગને પ્રોત્સાહન • કોલસાના ગેસમાં રૂપાંતરણ માટે ઈન્સેટીવથી પ્રોત્સાહન રૂ.50,000 કરોડની સહાયથી ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરનો વિકાસ કરાશે

1YearOfModi2

BJP | BJP Gujarat,  1YearOfModi2

• રોકાણને વેગ આપવા માટે નીતિગત સુધારા

• કોલસા ક્ષેત્રે સ્પર્ધાત્મકતા, પારદર્શિતા અને ખાનગી ક્ષેત્રની ભાગીદારી વધારવા કોમર્શિયલ કોલ માઈનિંગને પ્રોત્સાહન

• કોલસાના ગેસમાં રૂપાંતરણ માટે ઈન્સેટીવથી પ્રોત્સાહન રૂ.50,000 કરોડની સહાયથી ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરનો વિકાસ કરાશે
#1YearOfModi2

• રોકાણને વેગ આપવા માટે નીતિગત સુધારા • કોલસા ક્ષેત્રે સ્પર્ધાત્મકતા, પારદર્શિતા અને ખાનગી ક્ષેત્રની ભાગીદારી વધારવા કોમર્શિયલ કોલ માઈનિંગને પ્રોત્સાહન • કોલસાના ગેસમાં રૂપાંતરણ માટે ઈન્સેટીવથી પ્રોત્સાહન રૂ.50,000 કરોડની સહાયથી ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરનો વિકાસ કરાશે #1YearOfModi2

Let's Connect

sm2p0