• કૃષિ અને કૃષિ સંબંધિત ઉદ્યોગોનું સશક્તિકરણ કરી રહી છે મોદી સરકાર • મધમાખી ઉછેરને પ્રોત્સાહન આપવા રૂ.500 કરોડની યોજના • પ્રધાનમંત્રી મત્સ્ય સંપદા યોજના દ્વારા માછીમારો માટે રૂ.20,000 કરોડ

1YearOfModi2

BJP | BJP Gujarat,  1YearOfModi2

• કૃષિ અને કૃષિ સંબંધિત ઉદ્યોગોનું સશક્તિકરણ કરી રહી છે મોદી સરકાર

• મધમાખી ઉછેરને પ્રોત્સાહન આપવા રૂ.500 કરોડની યોજના

• પ્રધાનમંત્રી મત્સ્ય સંપદા યોજના દ્વારા માછીમારો માટે રૂ.20,000 કરોડ

#1YearOfModi2

• કૃષિ અને કૃષિ સંબંધિત ઉદ્યોગોનું સશક્તિકરણ કરી રહી છે મોદી સરકાર • મધમાખી ઉછેરને પ્રોત્સાહન આપવા રૂ.500 કરોડની યોજના • પ્રધાનમંત્રી મત્સ્ય સંપદા યોજના દ્વારા માછીમારો માટે રૂ.20,000 કરોડ #1YearOfModi2

Let's Connect

sm2p0