👉 મધમાખી ઉછેરતા ખેડૂતો માટે રૂ.500 કરોડનું પેકેજ 👉 મધમાખી ઉછેર કેન્દ્ર, માર્કેટિંગ, સંગ્રહ ક્ષમતા અને તેની માવજત માટેની સુવિધાઓ ઉભી કરાશે 👉 ગ્રામ્ય વિસ્તારના 2 લાખ ખેડૂતોની આવક વધશે અને લોકોને સારી ગુણવત્તાનું મધ મળશે

AatmaNirbharDesh

BJP | BJP Gujarat,  AatmaNirbharDesh

👉 મધમાખી ઉછેરતા ખેડૂતો માટે રૂ.500 કરોડનું પેકેજ
👉 મધમાખી ઉછેર કેન્દ્ર, માર્કેટિંગ, સંગ્રહ ક્ષમતા અને તેની માવજત માટેની સુવિધાઓ ઉભી કરાશે
👉 ગ્રામ્ય વિસ્તારના 2 લાખ ખેડૂતોની આવક વધશે અને લોકોને સારી ગુણવત્તાનું મધ મળશે

#AatmaNirbharDesh

👉 મધમાખી ઉછેરતા ખેડૂતો માટે રૂ.500 કરોડનું પેકેજ 👉 મધમાખી ઉછેર કેન્દ્ર, માર્કેટિંગ, સંગ્રહ ક્ષમતા અને તેની માવજત માટેની સુવિધાઓ ઉભી કરાશે 👉 ગ્રામ્ય વિસ્તારના 2 લાખ ખેડૂતોની આવક વધશે અને લોકોને સારી ગુણવત્તાનું મધ મળશે #AatmaNirbharDesh

Let's Connect

sm2p0