ગુજરાતભરમાં 50 હજાર બૂથ પર યોજાયેલા પ્રધાનમંત્રી શ્રી Narendra Modi ના ' - ચાય કે સાથ' કાર્યક્રમમાં રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ શ્રી Amit Shah સહિત જુદી જુદી જગ્યાએ ભાજપના કેન્દ્ર તેમજ રાજ્યના આગેવાનોની સાથે લોકો પણ ઉત્સાહપૂર્વક જોડાયા હતા. જીતશે વિકાસ, જીતશે ગુજરાત

MannKiBaat, ChaiPeCharcha

ગુજરાતભરમાં 50 હજાર બૂથ પર યોજાયેલા પ્રધાનમંત્રી શ્રી Narendra Modi ના ' #MannKiBaat - ચાય કે સાથ' કાર્યક્રમમાં રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ શ્રી Amit Shah સહિત જુદી જુદી જગ્યાએ ભાજપના કેન્દ્ર તેમજ રાજ્યના આગેવાનોની સાથે લોકો પણ ઉત્સાહપૂર્વક જોડાયા હતા. #ChaiPeCharcha

જીતશે વિકાસ, જીતશે ગુજરાત

ગુજરાતભરમાં 50 હજાર બૂથ પર યોજાયેલા પ્રધાનમંત્રી શ્રી Narendra Modi ના ' #MannKiBaat - ચાય કે સાથ' કાર્યક્રમમાં રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ શ્રી Amit Shah સહિત જુદી જુદી જગ્યાએ ભાજપના કેન્દ્ર તેમજ રાજ્યના આગેવાનોની સાથે લોકો પણ ઉત્સાહપૂર્વક જોડાયા હતા. #ChaiPeCharcha જીતશે વિકાસ, જીતશે ગુજરાત

Let's Connect

sm2p0