• કોરોના સંકટમાં જનસેવા માટે દિવસ-રાત તૈયાર ભારતીય રેલવે • 50 રેલવે હોસ્પિટલોને કોવિડ સમર્પિત હોસ્પિટલો / આરોગ્ય કેન્દ્રોમાં રૂપાંતરિત કરવામાં આવી

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

• કોરોના સંકટમાં જનસેવા માટે દિવસ-રાત તૈયાર ભારતીય રેલવે

• 50 રેલવે હોસ્પિટલોને કોવિડ સમર્પિત હોસ્પિટલો / આરોગ્ય કેન્દ્રોમાં રૂપાંતરિત કરવામાં આવી

• કોરોના સંકટમાં જનસેવા માટે દિવસ-રાત તૈયાર ભારતીય રેલવે • 50 રેલવે હોસ્પિટલોને કોવિડ સમર્પિત હોસ્પિટલો / આરોગ્ય કેન્દ્રોમાં રૂપાંતરિત કરવામાં આવી

Let's Connect

sm2p0