દરેક બુથ પ્રમુખ, બુથ સમિતિને વિનંતી કે બુથમાં રહેતા ઓછા માં ઓછા 50 લોકોને ફોન, વોટ્સએપ, એસ.એમ.એસ દ્વારા સક્રીયતાથી બુથમાં જ જાગૃતિ લાવીએ. અને બિનજરૂરી ઘરની બહાર નીકળવાનું ટાળીએ કોરોના સામે બુથ જીતશે તો ગુજરાત જીતશે. સરકાર સાથે, કાર્યકર્તા સાથે, જનતા જાગે, કોરોના ભાગે.. - પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરતભાઈ પંડ્યા

Bharatiya Janata Party is the largest political party

દરેક બુથ પ્રમુખ, બુથ સમિતિને વિનંતી કે બુથમાં રહેતા ઓછા માં ઓછા 50 લોકોને ફોન, વોટ્સએપ, એસ.એમ.એસ દ્વારા સક્રીયતાથી બુથમાં જ જાગૃતિ લાવીએ. અને બિનજરૂરી ઘરની બહાર નીકળવાનું ટાળીએ

કોરોના સામે બુથ જીતશે તો ગુજરાત જીતશે.
સરકાર સાથે, કાર્યકર્તા સાથે,
જનતા જાગે, કોરોના ભાગે..

- પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરતભાઈ પંડ્યા

દરેક બુથ પ્રમુખ, બુથ સમિતિને વિનંતી કે બુથમાં રહેતા ઓછા માં ઓછા 50 લોકોને ફોન, વોટ્સએપ, એસ.એમ.એસ દ્વારા સક્રીયતાથી બુથમાં જ જાગૃતિ લાવીએ. અને બિનજરૂરી ઘરની બહાર નીકળવાનું ટાળીએ કોરોના સામે બુથ જીતશે તો ગુજરાત જીતશે. સરકાર સાથે, કાર્યકર્તા સાથે, જનતા જાગે, કોરોના ભાગે.. - પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરતભાઈ પંડ્યા

Let's Connect

sm2p0