50 લાખથી પણ વધુ 'મા' કાર્ડ લાભાર્થીઓના સ્વાસ્થ્યના રક્ષણ માટે હંમેશાં તત્પર સંવેદનશીલ ભાજપ સરકાર. જીતશે વિકાસ, જીતશે ગુજરાત

Bharatiya Janata Party is the largest political party

50 લાખથી પણ વધુ 'મા' કાર્ડ લાભાર્થીઓના સ્વાસ્થ્યના રક્ષણ માટે હંમેશાં તત્પર સંવેદનશીલ ભાજપ સરકાર.

જીતશે વિકાસ, જીતશે ગુજરાત

50 લાખથી પણ વધુ 'મા' કાર્ડ લાભાર્થીઓના સ્વાસ્થ્યના રક્ષણ માટે હંમેશાં તત્પર સંવેદનશીલ ભાજપ સરકાર. જીતશે વિકાસ, જીતશે ગુજરાત

Let's Connect

sm2p0