બાયોટેક્નોલોજી ક્ષેત્રે ઉત્પાદક કંપનીઓ માટે રૂ. 50 કરોડ સુધી આકર્ષક કેપિટલ સહાય

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

બાયોટેક્નોલોજી ક્ષેત્રે ઉત્પાદક કંપનીઓ માટે રૂ. 50 કરોડ સુધી આકર્ષક કેપિટલ સહાય

બાયોટેક્નોલોજી ક્ષેત્રે ઉત્પાદક કંપનીઓ માટે રૂ. 50 કરોડ સુધી આકર્ષક કેપિટલ સહાય

Let's Connect

sm2p0