જે નહેરુ-ગાંધી પરિવારે 50 વર્ષો સુધી જ્યાં શાસન કર્યું એ અમેઠીમાં કંઈ વિકાસ નથી કર્યો, કે નથી રોજગાર ઊભો કર્યો અને ગુજરાતના વિકાસ પર સવાલ કરે છે : શ્રી Amit Shah

ShahOnGujaratPolls

જે નહેરુ-ગાંધી પરિવારે 50 વર્ષો સુધી જ્યાં શાસન કર્યું એ અમેઠીમાં કંઈ વિકાસ નથી કર્યો, કે નથી રોજગાર ઊભો કર્યો અને ગુજરાતના વિકાસ પર સવાલ કરે છે : શ્રી Amit Shah

#ShahOnGujaratPolls

જે નહેરુ-ગાંધી પરિવારે 50 વર્ષો સુધી જ્યાં શાસન કર્યું એ અમેઠીમાં કંઈ વિકાસ નથી કર્યો, કે નથી રોજગાર ઊભો કર્યો અને ગુજરાતના વિકાસ પર સવાલ કરે છે : શ્રી Amit Shah #ShahOnGujaratPolls

Let's Connect

sm2p0