કોંગ્રેસની સરકારોએ મુસલમાનોને મતના માનવી જ ગણ્યા છે. કોંગ્રેસના લોકોએ બનાવેલ સચ્ચર સમિતિના રિપોર્ટ મુજબ, આઝાદીના 50 વર્ષ પછી પણ મુસલમાનો આર્થિક, સામાજિક અને શૈક્ષણિક રીતે હજુ પણ પાછળ છે. સચ્ચર સમિતિએ કરેલા ગુજરાત સંબંધી ઉલ્લેખ મુજબ મુસલમાનોનો સૌથી વધુ વિકાસ ગુજરાતમાં થયો છે. અને તેઓ સૌથી વધુ સુરક્ષિત ગુજરાતમાં જ છે. આઝાદીના 50 વર્ષ પછી પણ લઘુમતિઓનો વિકાસ રૂંધાયો છે જેની પાછળ કોંગ્રેસ જ જવાબદાર છે. જયારે પ્રધાનમંત્રી શ્રી Narendra Modi કહે છે - Appeasement For None, Justice For All. વોટબેંકની રાજનીતિ નહિ. માનવી અને જીવમાત્રનો વિચાર.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

કોંગ્રેસની સરકારોએ મુસલમાનોને મતના માનવી જ ગણ્યા છે. કોંગ્રેસના લોકોએ બનાવેલ સચ્ચર સમિતિના રિપોર્ટ મુજબ, આઝાદીના 50 વર્ષ પછી પણ મુસલમાનો આર્થિક, સામાજિક અને શૈક્ષણિક રીતે હજુ પણ પાછળ છે. સચ્ચર સમિતિએ કરેલા ગુજરાત સંબંધી ઉલ્લેખ મુજબ મુસલમાનોનો સૌથી વધુ વિકાસ ગુજરાતમાં થયો છે. અને તેઓ સૌથી વધુ સુરક્ષિત ગુજરાતમાં જ છે. આઝાદીના 50 વર્ષ પછી પણ લઘુમતિઓનો વિકાસ રૂંધાયો છે જેની પાછળ કોંગ્રેસ જ જવાબદાર છે.

જયારે પ્રધાનમંત્રી શ્રી Narendra Modi કહે છે - Appeasement For None, Justice For All. વોટબેંકની રાજનીતિ નહિ. માનવી અને જીવમાત્રનો વિચાર.

કોંગ્રેસની સરકારોએ મુસલમાનોને મતના માનવી જ ગણ્યા છે. કોંગ્રેસના લોકોએ બનાવેલ સચ્ચર સમિતિના રિપોર્ટ મુજબ, આઝાદીના 50 વર્ષ પછી પણ મુસલમાનો આર્થિક, સામાજિક અને શૈક્ષણિક રીતે હજુ પણ પાછળ છે. સચ્ચર સમિતિએ કરેલા ગુજરાત સંબંધી ઉલ્લેખ મુજબ મુસલમાનોનો સૌથી વધુ વિકાસ ગુજરાતમાં થયો છે. અને તેઓ સૌથી વધુ સુરક્ષિત ગુજરાતમાં જ છે. આઝાદીના 50 વર્ષ પછી પણ લઘુમતિઓનો વિકાસ રૂંધાયો છે જેની પાછળ કોંગ્રેસ જ જવાબદાર છે. જયારે પ્રધાનમંત્રી શ્રી Narendra Modi કહે છે - Appeasement For None, Justice For All. વોટબેંકની રાજનીતિ નહિ. માનવી અને જીવમાત્રનો વિચાર.

Let's Connect

sm2p0