બેટી બચાવો બેટી પઢાવોના સંકલ્પ સાથે રૂપાણી સરકારનો મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય: 👉 રાજ્યના તમામ સમાજને કન્યા છાત્રાલયના નિર્માણ માટે સરકાર જમીન આપશે 👉 કન્યા છાત્રાલય માટે બજાર કિંમતના 50% ભાવે જમીન ફળવાશે 👉 રાજ્યના 4 મહાનગર અમદાવાદ, સુરત, વડોદરા અને રાજકોટમાં સરકાર જમીનની ફાળવણી કરશે

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

બેટી બચાવો બેટી પઢાવોના સંકલ્પ સાથે રૂપાણી સરકારનો મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય:

👉 રાજ્યના તમામ સમાજને કન્યા છાત્રાલયના નિર્માણ માટે સરકાર જમીન આપશે

👉 કન્યા છાત્રાલય માટે બજાર કિંમતના 50% ભાવે જમીન ફળવાશે

👉 રાજ્યના 4 મહાનગર અમદાવાદ, સુરત, વડોદરા અને રાજકોટમાં સરકાર જમીનની ફાળવણી કરશે

બેટી બચાવો બેટી પઢાવોના સંકલ્પ સાથે રૂપાણી સરકારનો મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય: 👉 રાજ્યના તમામ સમાજને કન્યા છાત્રાલયના નિર્માણ માટે સરકાર જમીન આપશે 👉 કન્યા છાત્રાલય માટે બજાર કિંમતના 50% ભાવે જમીન ફળવાશે 👉 રાજ્યના 4 મહાનગર અમદાવાદ, સુરત, વડોદરા અને રાજકોટમાં સરકાર જમીનની ફાળવણી કરશે

Let's Connect

sm2p0