નાના ઊદ્યોગો, સ્ટાર્ટઅપ અને સ્ટ્રીટ વેન્ડર્સને પુનઃ ધમધમતા કરવા રૂપાણી સરકારનો સંવેદનાસ્પર્શી નિર્ણય - રૂ.50 હજાર સુધીની લોન મેળવનારા નાના ઊદ્યોગો અને સ્ટાર્ટઅપને 31 ઓકટોબર,2020 સુધી સ્ટેમ્પ ડયુટી ભરવામાંથી મુકિત અપાશે

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

નાના ઊદ્યોગો, સ્ટાર્ટઅપ અને સ્ટ્રીટ વેન્ડર્સને પુનઃ ધમધમતા કરવા રૂપાણી સરકારનો સંવેદનાસ્પર્શી નિર્ણય

- રૂ.50 હજાર સુધીની લોન મેળવનારા નાના ઊદ્યોગો અને સ્ટાર્ટઅપને 31 ઓકટોબર,2020 સુધી સ્ટેમ્પ ડયુટી ભરવામાંથી મુકિત અપાશે

નાના ઊદ્યોગો, સ્ટાર્ટઅપ અને સ્ટ્રીટ વેન્ડર્સને પુનઃ ધમધમતા કરવા રૂપાણી સરકારનો સંવેદનાસ્પર્શી નિર્ણય - રૂ.50 હજાર સુધીની લોન મેળવનારા નાના ઊદ્યોગો અને સ્ટાર્ટઅપને 31 ઓકટોબર,2020 સુધી સ્ટેમ્પ ડયુટી ભરવામાંથી મુકિત અપાશે

Let's Connect

sm2p0