કોંગ્રેસને ના ગુજરાતમાં રસ છે, ના દુખિયારા લોકોમાં રસ છે, ના એમને ગાંધીનગરમાં બેસીને ગુજરાતની સેવા કરવા ચિંતન કરવું છે એમને બેંગ્લોરના રિસોર્ટમાં જવું હોય તો 5 વર્ષ માટે બુકિંગ કરાવી દો. જીતશે વિકાસ, જીતશે ગુજરાત

Gujarat4Vikas

કોંગ્રેસને ના ગુજરાતમાં રસ છે, ના દુખિયારા લોકોમાં રસ છે, ના એમને ગાંધીનગરમાં બેસીને ગુજરાતની સેવા કરવા ચિંતન કરવું છે એમને બેંગ્લોરના રિસોર્ટમાં જવું હોય તો 5 વર્ષ માટે બુકિંગ કરાવી દો. #Gujarat4Vikas
જીતશે વિકાસ, જીતશે ગુજરાત

કોંગ્રેસને ના ગુજરાતમાં રસ છે, ના દુખિયારા લોકોમાં રસ છે, ના એમને ગાંધીનગરમાં બેસીને ગુજરાતની સેવા કરવા ચિંતન કરવું છે એમને બેંગ્લોરના રિસોર્ટમાં જવું હોય તો 5 વર્ષ માટે બુકિંગ કરાવી દો. #Gujarat4Vikas જીતશે વિકાસ, જીતશે ગુજરાત

Let's Connect

sm2p0