રૂપાણી સરકારે સરકારી કર્મચારીઓ અને પેન્શનર્સને આપી નવા વર્ષની ભેટ 👉સરકારી કર્મચારીઓ અને પેન્શનર્સના મોંઘવારી ભથ્થામાં 5% નો વધારો કરાયો 👉9.55 લાખથી વધુ સરકારી કર્મચારીઓ અને પેન્શનર્સ ને મળશે લાભ 👉આ વધારો 1 જુલાઈ 2019થી અમલમાં આવશે અને તેનું એરિયર્સ ત્રણ તબક્કામાં ચૂકવવામાં આવશે

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

રૂપાણી સરકારે સરકારી કર્મચારીઓ અને પેન્શનર્સને આપી નવા વર્ષની ભેટ

👉સરકારી કર્મચારીઓ અને પેન્શનર્સના મોંઘવારી ભથ્થામાં 5% નો વધારો કરાયો
👉9.55 લાખથી વધુ સરકારી કર્મચારીઓ અને પેન્શનર્સ ને મળશે લાભ
👉આ વધારો 1 જુલાઈ 2019થી અમલમાં આવશે અને તેનું એરિયર્સ ત્રણ તબક્કામાં ચૂકવવામાં આવશે

રૂપાણી સરકારે સરકારી કર્મચારીઓ અને પેન્શનર્સને આપી નવા વર્ષની ભેટ 👉સરકારી કર્મચારીઓ અને પેન્શનર્સના મોંઘવારી ભથ્થામાં 5% નો વધારો કરાયો 👉9.55 લાખથી વધુ સરકારી કર્મચારીઓ અને પેન્શનર્સ ને મળશે લાભ 👉આ વધારો 1 જુલાઈ 2019થી અમલમાં આવશે અને તેનું એરિયર્સ ત્રણ તબક્કામાં ચૂકવવામાં આવશે

Let's Connect

sm2p0