પ્રધાનમંત્રી પાક વીમા યોજનાનો લાભ મહત્તમ ખેડૂતોને મળે તે માટે 5% પ્રીમિયમ ઉપરાંત રાજ્ય સરકાર દ્વારા વધારાની 3% પ્રીમિયમ સહાય આપવાનો ઉદાર નિર્ણય.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

પ્રધાનમંત્રી પાક વીમા યોજનાનો લાભ મહત્તમ ખેડૂતોને મળે તે માટે 5% પ્રીમિયમ ઉપરાંત રાજ્ય સરકાર દ્વારા વધારાની 3% પ્રીમિયમ સહાય આપવાનો ઉદાર નિર્ણય.

પ્રધાનમંત્રી પાક વીમા યોજનાનો લાભ મહત્તમ ખેડૂતોને મળે તે માટે 5% પ્રીમિયમ ઉપરાંત રાજ્ય સરકાર દ્વારા વધારાની 3% પ્રીમિયમ સહાય આપવાનો ઉદાર નિર્ણય.

Let's Connect

sm2p0