વ્યસનમુક્ત ગુજરાત - દા३નું ખરીદ-વેચાણ કે ટ્રાન્સપોર્ટ કરનાર વ્યક્તિને 5 લાખ ३પિયાના દંડ સહીત વર્તમાન 3 વર્ષથી વધીને 10 વર્ષ સુધીની જેલ.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

વ્યસનમુક્ત ગુજરાત - દા३નું ખરીદ-વેચાણ કે ટ્રાન્સપોર્ટ કરનાર વ્યક્તિને 5 લાખ ३પિયાના દંડ સહીત વર્તમાન 3 વર્ષથી વધીને 10 વર્ષ સુધીની જેલ.

વ્યસનમુક્ત ગુજરાત - દા३નું ખરીદ-વેચાણ કે ટ્રાન્સપોર્ટ કરનાર વ્યક્તિને 5 લાખ ३પિયાના દંડ સહીત વર્તમાન 3 વર્ષથી વધીને 10 વર્ષ સુધીની જેલ.

Let's Connect

sm2p0