રૂપાણી સરકારનો વધુ એક યુવા રોજગારલક્ષી નિર્ણય • આગામી 5 મહિનામાં 20 હજારથી વધુ યુવાઓને સરકારી નોકરી અપાશે • ભરતી પ્રક્રિયા પૂર્ણ થઇ હોય તેવી 8,000 જગ્યા માટે નિમણુંક પત્રો તાત્કાલિક અપાશે

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

રૂપાણી સરકારનો વધુ એક યુવા રોજગારલક્ષી નિર્ણય

• આગામી 5 મહિનામાં 20 હજારથી વધુ યુવાઓને સરકારી નોકરી અપાશે

• ભરતી પ્રક્રિયા પૂર્ણ થઇ હોય તેવી 8,000 જગ્યા માટે નિમણુંક પત્રો તાત્કાલિક અપાશે

રૂપાણી સરકારનો વધુ એક યુવા રોજગારલક્ષી નિર્ણય • આગામી 5 મહિનામાં 20 હજારથી વધુ યુવાઓને સરકારી નોકરી અપાશે • ભરતી પ્રક્રિયા પૂર્ણ થઇ હોય તેવી 8,000 જગ્યા માટે નિમણુંક પત્રો તાત્કાલિક અપાશે

Let's Connect

sm2p0