👉 સૂર્ય ઉર્જા રૂફટોપ યોજના અંતર્ગત છેલ્લા 5 મહિનામાં 1.05 લાખથી વધુ વીજ ગ્રાહકોએ રજીસ્ટ્રેશન કરાવ્યુ 👉 જેના દ્વારા 403 મેગાવોટ ગ્રીન એનર્જી પ્રાપ્ત થશે 👉 આ યોજના માટે ગત વર્ષે રૂ.610 કરોડ ફાળવ્યા હતા જ્યારે વર્ષે 2020-21 માટે રૂ.912 કરોડની ફાળવણી 👉 આગામી 3 વર્ષમાં 1800 મેગાવોટની સોલર રૂફટોપ ક્ષમતા સ્થાપિત કરવાનું લક્ષ્યાંક

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

👉 સૂર્ય ઉર્જા રૂફટોપ યોજના અંતર્ગત છેલ્લા 5 મહિનામાં 1.05 લાખથી વધુ વીજ ગ્રાહકોએ રજીસ્ટ્રેશન કરાવ્યુ

👉 જેના દ્વારા 403 મેગાવોટ ગ્રીન એનર્જી પ્રાપ્ત થશે

👉 આ યોજના માટે ગત વર્ષે રૂ.610 કરોડ ફાળવ્યા હતા જ્યારે વર્ષે 2020-21 માટે રૂ.912 કરોડની ફાળવણી

👉 આગામી 3 વર્ષમાં 1800 મેગાવોટની સોલર રૂફટોપ ક્ષમતા સ્થાપિત કરવાનું લક્ષ્યાંક

👉 સૂર્ય ઉર્જા રૂફટોપ યોજના અંતર્ગત છેલ્લા 5 મહિનામાં 1.05 લાખથી વધુ વીજ ગ્રાહકોએ રજીસ્ટ્રેશન કરાવ્યુ 👉 જેના દ્વારા 403 મેગાવોટ ગ્રીન એનર્જી પ્રાપ્ત થશે 👉 આ યોજના માટે ગત વર્ષે રૂ.610 કરોડ ફાળવ્યા હતા જ્યારે વર્ષે 2020-21 માટે રૂ.912 કરોડની ફાળવણી 👉 આગામી 3 વર્ષમાં 1800 મેગાવોટની સોલર રૂફટોપ ક્ષમતા સ્થાપિત કરવાનું લક્ષ્યાંક

Let's Connect

sm2p0