- ગુજરાતમાં કોરોના દર્દીઓનો રીકવરી રેટ 49.63% થયો - ગુજરાતનો રીકવરી રેટ દેશના 41.60% રીકવરી રેટની સરખામણીમાં વધુ - સૌથી વધુ કોરોના કેસો ધરાવતા રાજ્યોમાં હવે ગુજરાત ચોથા સ્થાને પહોંચી ગયું, અગાઉ બીજા સ્થાને હતું

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

- ગુજરાતમાં કોરોના દર્દીઓનો રીકવરી રેટ 49.63% થયો
- ગુજરાતનો રીકવરી રેટ દેશના 41.60% રીકવરી રેટની સરખામણીમાં વધુ
- સૌથી વધુ કોરોના કેસો ધરાવતા રાજ્યોમાં હવે ગુજરાત ચોથા સ્થાને પહોંચી ગયું, અગાઉ બીજા સ્થાને હતું

- ગુજરાતમાં કોરોના દર્દીઓનો રીકવરી રેટ 49.63% થયો - ગુજરાતનો રીકવરી રેટ દેશના 41.60% રીકવરી રેટની સરખામણીમાં વધુ - સૌથી વધુ કોરોના કેસો ધરાવતા રાજ્યોમાં હવે ગુજરાત ચોથા સ્થાને પહોંચી ગયું, અગાઉ બીજા સ્થાને હતું

Let's Connect

sm2p0