ખેડૂતોની આવક બમણી કરવા માટે પ્રતિબદ્ધ મોદી સરકાર સૂક્ષ્મ સિંચાઈ પદ્ધતિ થકી ખેડૂતોની કુલ આવકમાં લગભગ 48.5% ની વૃદ્ધિ થઇ વર્ષ 2019-2020 માં સૂક્ષ્મ સિંચાઈ પદ્ધતિ અપનાવવાથી 11 લાખ ખેડૂતોને મળ્યો લાભ

AatmaNirbharKrishi

BJP | BJP Gujarat,  AatmaNirbharKrishi

ખેડૂતોની આવક બમણી કરવા માટે પ્રતિબદ્ધ મોદી સરકાર

સૂક્ષ્મ સિંચાઈ પદ્ધતિ થકી ખેડૂતોની કુલ આવકમાં લગભગ 48.5% ની વૃદ્ધિ થઇ

વર્ષ 2019-2020 માં સૂક્ષ્મ સિંચાઈ પદ્ધતિ અપનાવવાથી 11 લાખ ખેડૂતોને મળ્યો લાભ
#AatmaNirbharKrishi

ખેડૂતોની આવક બમણી કરવા માટે પ્રતિબદ્ધ મોદી સરકાર સૂક્ષ્મ સિંચાઈ પદ્ધતિ થકી ખેડૂતોની કુલ આવકમાં લગભગ 48.5% ની વૃદ્ધિ થઇ વર્ષ 2019-2020 માં સૂક્ષ્મ સિંચાઈ પદ્ધતિ અપનાવવાથી 11 લાખ ખેડૂતોને મળ્યો લાભ #AatmaNirbharKrishi

Let's Connect

sm2p0