ગુજરાતમાં કોરોના દર્દીઓનો રીકવરી રેટ 48.13% થયો ✔️ એક અઠવાડિયા પહેલા રીકવરી રેટ 40.89% હતો જે વધીને 48.13% થયો ✔️ ગુજરાતનો રીકવરી રેટ દેશના 41.60% રીકવરી રેટની સરખામણીમાં વધુ ✔️ 7,137 કોરોના દર્દીઓ સારી અને ગુણવતાસભર સારવાર લઈને સાજા થયા

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

ગુજરાતમાં કોરોના દર્દીઓનો રીકવરી રેટ 48.13% થયો

✔️ એક અઠવાડિયા પહેલા રીકવરી રેટ 40.89% હતો જે વધીને 48.13% થયો
✔️ ગુજરાતનો રીકવરી રેટ દેશના 41.60% રીકવરી રેટની સરખામણીમાં વધુ
✔️ 7,137 કોરોના દર્દીઓ સારી અને ગુણવતાસભર સારવાર લઈને સાજા થયા

ગુજરાતમાં કોરોના દર્દીઓનો રીકવરી રેટ 48.13% થયો ✔️ એક અઠવાડિયા પહેલા રીકવરી રેટ 40.89% હતો જે વધીને 48.13% થયો ✔️ ગુજરાતનો રીકવરી રેટ દેશના 41.60% રીકવરી રેટની સરખામણીમાં વધુ ✔️ 7,137 કોરોના દર્દીઓ સારી અને ગુણવતાસભર સારવાર લઈને સાજા થયા

Let's Connect

sm2p0