પ્રજાલક્ષી સરકારનો સંવેદનશીલ નિર્ણય ગુજરાત રાજ્યમાં અકસ્માતમાં ઇજા પામનાર રાજ્ય કે રાજ્ય બહારના નાગરિકો ને પ્રથમ 48 કલાક દરમ્યાન સરકારી કે ખાનગી હોસ્પિટલમાં વિનામૂલ્યે સારવાર આપશે ગુજરાત સરકાર.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

પ્રજાલક્ષી સરકારનો સંવેદનશીલ નિર્ણય

ગુજરાત રાજ્યમાં અકસ્માતમાં ઇજા પામનાર રાજ્ય કે રાજ્ય બહારના નાગરિકો ને પ્રથમ 48 કલાક દરમ્યાન સરકારી કે ખાનગી હોસ્પિટલમાં વિનામૂલ્યે સારવાર આપશે ગુજરાત સરકાર.

પ્રજાલક્ષી સરકારનો સંવેદનશીલ નિર્ણય ગુજરાત રાજ્યમાં અકસ્માતમાં ઇજા પામનાર રાજ્ય કે રાજ્ય બહારના નાગરિકો ને પ્રથમ 48 કલાક દરમ્યાન સરકારી કે ખાનગી હોસ્પિટલમાં વિનામૂલ્યે સારવાર આપશે ગુજરાત સરકાર.

Let's Connect

sm2p0