👉 રાજ્યોની નાણાંકીય સમસ્યા દૂર કરવાનો પ્રયાસ 👉 એપ્રિલમાં રાજ્યોને 46,038 કરોડ રૂપિયા અપાયા 👉 એસડીઆરએફ ફંડ હેઠળ રાજ્યોને 11,092 કરોડ રૂપિયા ફાળવાયા

AatmaNirbharApnaBharat

BJP | BJP Gujarat,  AatmaNirbharApnaBharat

👉 રાજ્યોની નાણાંકીય સમસ્યા દૂર કરવાનો પ્રયાસ
👉 એપ્રિલમાં રાજ્યોને 46,038 કરોડ રૂપિયા અપાયા
👉 એસડીઆરએફ ફંડ હેઠળ રાજ્યોને 11,092 કરોડ રૂપિયા ફાળવાયા

#AatmaNirbharApnaBharat

👉 રાજ્યોની નાણાંકીય સમસ્યા દૂર કરવાનો પ્રયાસ 👉 એપ્રિલમાં રાજ્યોને 46,038 કરોડ રૂપિયા અપાયા 👉 એસડીઆરએફ ફંડ હેઠળ રાજ્યોને 11,092 કરોડ રૂપિયા ફાળવાયા #AatmaNirbharApnaBharat

Let's Connect

sm2p0