• રૂપાણી સરકારનો મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય • રાજ્યભરમાં ખાનગી લેબોરેટરીમાં કોરોના ટેસ્ટનો ચાર્જ રૂ.4500 થી ઘટાડી રૂ. 2500 કરાયો. • કોરોના ટેસ્ટ ઘરે બોલાવીને કરાવવામાં આવશે તો રૂ.3000 ચૂકવવાના રહેશે.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

• રૂપાણી સરકારનો મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય

• રાજ્યભરમાં ખાનગી લેબોરેટરીમાં કોરોના ટેસ્ટનો ચાર્જ રૂ.4500 થી ઘટાડી રૂ. 2500 કરાયો.

• કોરોના ટેસ્ટ ઘરે બોલાવીને કરાવવામાં આવશે તો રૂ.3000 ચૂકવવાના રહેશે.

• રૂપાણી સરકારનો મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય • રાજ્યભરમાં ખાનગી લેબોરેટરીમાં કોરોના ટેસ્ટનો ચાર્જ રૂ.4500 થી ઘટાડી રૂ. 2500 કરાયો. • કોરોના ટેસ્ટ ઘરે બોલાવીને કરાવવામાં આવશે તો રૂ.3000 ચૂકવવાના રહેશે.

Let's Connect

sm2p0