રાજ્યની 45% વસ્તી નગરો, મહાનગરોમાં વસે છે ત્યારે પ્રજાની આકાંક્ષા અપેક્ષા પૂર્ણ થાય સાથોસાથ પાણી, ડ્રેનેજ, રોડ-રસ્તા, લાઇટ જેવી પાયાની સુવિધાઓ મળી રહે તે માટે આ સરકાર જ્યાં માનવી ત્યાં સુવિધાના મંત્ર સાથે સેવારત છે. : માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

Bharatiya Janata Party is the largest political party

રાજ્યની 45% વસ્તી નગરો, મહાનગરોમાં વસે છે ત્યારે પ્રજાની આકાંક્ષા અપેક્ષા પૂર્ણ થાય સાથોસાથ પાણી, ડ્રેનેજ, રોડ-રસ્તા, લાઇટ જેવી પાયાની સુવિધાઓ મળી રહે તે માટે આ સરકાર જ્યાં માનવી ત્યાં સુવિધાના મંત્ર સાથે સેવારત છે. : માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

રાજ્યની 45% વસ્તી નગરો, મહાનગરોમાં વસે છે ત્યારે પ્રજાની આકાંક્ષા અપેક્ષા પૂર્ણ થાય સાથોસાથ પાણી, ડ્રેનેજ, રોડ-રસ્તા, લાઇટ જેવી પાયાની સુવિધાઓ મળી રહે તે માટે આ સરકાર જ્યાં માનવી ત્યાં સુવિધાના મંત્ર સાથે સેવારત છે. : માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

Let's Connect

sm2p0