સરકારી હોસ્પિટલની સાથે ખાનગી હોસ્પિટલમાં પણ કોરોના દર્દીઓને મળી રહી છે વિનામૂલ્યે શ્રેષ્ઠ સારવાર - અમદાવાદ શહેરની 45 ખાનગી હોસ્પિટલમાં 2000 બેડ વિનામુલ્યે સારવાર માટે અનામત રખાયા - AMC દ્વારા ખાનગી હોસ્પિટલમાં રીફર કરવામાં આવતા કોરોના દર્દીની સારવારનો સંપૂર્ણ ખર્ચ AMC ભોગવે છે

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

સરકારી હોસ્પિટલની સાથે ખાનગી હોસ્પિટલમાં પણ કોરોના દર્દીઓને મળી રહી છે વિનામૂલ્યે શ્રેષ્ઠ સારવાર

- અમદાવાદ શહેરની 45 ખાનગી હોસ્પિટલમાં 2000 બેડ વિનામુલ્યે સારવાર માટે અનામત રખાયા

- AMC દ્વારા ખાનગી હોસ્પિટલમાં રીફર કરવામાં આવતા કોરોના દર્દીની સારવારનો સંપૂર્ણ ખર્ચ AMC ભોગવે છે

સરકારી હોસ્પિટલની સાથે ખાનગી હોસ્પિટલમાં પણ કોરોના દર્દીઓને મળી રહી છે વિનામૂલ્યે શ્રેષ્ઠ સારવાર - અમદાવાદ શહેરની 45 ખાનગી હોસ્પિટલમાં 2000 બેડ વિનામુલ્યે સારવાર માટે અનામત રખાયા - AMC દ્વારા ખાનગી હોસ્પિટલમાં રીફર કરવામાં આવતા કોરોના દર્દીની સારવારનો સંપૂર્ણ ખર્ચ AMC ભોગવે છે

Let's Connect

sm2p0