રાજ્યની ભાજપ સરકારની પ્રોત્સાહક અભિગમની ફલશ્રુતિએ ગુજરાત બન્યું ‘સ્ટાર્ટઅપ હબ’ 43% સ્ટાર્ટઅપ શેર સાથે ગુજરાત દેશનું સ્ટાર્ટઅપ હબ બન્યું.દેશભરમાં કાર્યરત સ્ટાર્ટઅપ માંથી 43% ફંડેડ સ્ટાર્ટઅપ માત્ર ગુજરાતમાં જ કાર્યરત.

StartupIndia

BJP | BJP Gujarat,  StartupIndia

રાજ્યની ભાજપ સરકારની પ્રોત્સાહક અભિગમની ફલશ્રુતિએ ગુજરાત બન્યું ‘સ્ટાર્ટઅપ હબ’

43% સ્ટાર્ટઅપ શેર સાથે ગુજરાત દેશનું સ્ટાર્ટઅપ હબ બન્યું.દેશભરમાં કાર્યરત સ્ટાર્ટઅપ માંથી 43% ફંડેડ સ્ટાર્ટઅપ માત્ર ગુજરાતમાં જ કાર્યરત.
#StartupIndia

રાજ્યની ભાજપ સરકારની પ્રોત્સાહક અભિગમની ફલશ્રુતિએ ગુજરાત બન્યું ‘સ્ટાર્ટઅપ હબ’ 43% સ્ટાર્ટઅપ શેર સાથે ગુજરાત દેશનું સ્ટાર્ટઅપ હબ બન્યું.દેશભરમાં કાર્યરત સ્ટાર્ટઅપ માંથી 43% ફંડેડ સ્ટાર્ટઅપ માત્ર ગુજરાતમાં જ કાર્યરત. #StartupIndia

Let's Connect

sm2p0