- આતંકવાદ અને નક્સલવાદની તૂટી કમર - નક્સલ પ્રભાવિત રાજ્યોમાં નક્સલવાદી ઘટનાઓ અને ઉગ્રવાદી પ્રવૃત્તિઓમાં 43% ઘટાડો થયો

1YearOfModi2

BJP | BJP Gujarat,  1YearOfModi2

- આતંકવાદ અને નક્સલવાદની તૂટી કમર

- નક્સલ પ્રભાવિત રાજ્યોમાં નક્સલવાદી ઘટનાઓ અને ઉગ્રવાદી પ્રવૃત્તિઓમાં 43% ઘટાડો થયો
#1YearOfModi2

- આતંકવાદ અને નક્સલવાદની તૂટી કમર - નક્સલ પ્રભાવિત રાજ્યોમાં નક્સલવાદી ઘટનાઓ અને ઉગ્રવાદી પ્રવૃત્તિઓમાં 43% ઘટાડો થયો #1YearOfModi2

Let's Connect

sm2p0