ગુજરાતમાંથી 4.25 લાખથી વધુ પરપ્રાંતીય શ્રમિકોને તેમના વતન રાજ્યમાં પહોચાડવામાં આવ્યા ✔ 1.21 લાખ શ્રમિકોને 101 વિશેષ ટ્રેન મારફતે પોતાના વતન રાજ્ય પહોંચાડાયા ✔ બસ સેવાઓના માધ્યમથી 55 હજાર, ખાનગી વાહનો-બસો દ્વારા 2.81 લાખ શ્રમિકોને પહોંચાડાયા

IndiaFightsCorona

BJP | BJP Gujarat,  IndiaFightsCorona

ગુજરાતમાંથી 4.25 લાખથી વધુ પરપ્રાંતીય શ્રમિકોને તેમના વતન રાજ્યમાં પહોચાડવામાં આવ્યા

✔ 1.21 લાખ શ્રમિકોને 101 વિશેષ ટ્રેન મારફતે પોતાના વતન રાજ્ય પહોંચાડાયા

✔ બસ સેવાઓના માધ્યમથી 55 હજાર, ખાનગી વાહનો-બસો દ્વારા 2.81 લાખ શ્રમિકોને પહોંચાડાયા
#IndiaFightsCorona

ગુજરાતમાંથી 4.25 લાખથી વધુ પરપ્રાંતીય શ્રમિકોને તેમના વતન રાજ્યમાં પહોચાડવામાં આવ્યા ✔ 1.21 લાખ શ્રમિકોને 101 વિશેષ ટ્રેન મારફતે પોતાના વતન રાજ્ય પહોંચાડાયા ✔ બસ સેવાઓના માધ્યમથી 55 હજાર, ખાનગી વાહનો-બસો દ્વારા 2.81 લાખ શ્રમિકોને પહોંચાડાયા #IndiaFightsCorona

Let's Connect

sm2p0