રાજ્ય સરકાર દ્વારા શિક્ષકોના હિતમાં 4200 ગ્રેડ પે યથાવત રાખવાનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે. આ હિતલક્ષી નિર્ણય માટે ગુજરાત રાજ્ય પ્રાથમિક સંઘના આગેવાનો તથા રાષ્ટ્રીય શૈક્ષિક મહાસંઘના આગેવાનોએ તમામ શિક્ષકો વતી માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીનો આભાર વ્યકત કર્યો.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

રાજ્ય સરકાર દ્વારા શિક્ષકોના હિતમાં 4200 ગ્રેડ પે યથાવત રાખવાનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે. આ હિતલક્ષી નિર્ણય માટે ગુજરાત રાજ્ય પ્રાથમિક સંઘના આગેવાનો તથા રાષ્ટ્રીય શૈક્ષિક મહાસંઘના આગેવાનોએ તમામ શિક્ષકો વતી માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીનો આભાર વ્યકત કર્યો.

રાજ્ય સરકાર દ્વારા શિક્ષકોના હિતમાં 4200 ગ્રેડ પે યથાવત રાખવાનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે. આ હિતલક્ષી નિર્ણય માટે ગુજરાત રાજ્ય પ્રાથમિક સંઘના આગેવાનો તથા રાષ્ટ્રીય શૈક્ષિક મહાસંઘના આગેવાનોએ તમામ શિક્ષકો વતી માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીનો આભાર વ્યકત કર્યો.

Let's Connect

sm2p0