સંવાદથી દરેક સમસ્યાનું સુખદ સમાધાન કરતી રૂપાણી સરકાર - પ્રાથમિક શિક્ષકોના ગ્રેડ પે મુદ્દે રૂપાણી સરકારનો મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય - પ્રાથમિક શિક્ષકોનો 4200નો ગ્રેડ પે રહેશે યથાવત - આ નિર્ણયથી 65 હજાર શિક્ષકોને મળશે લાભ

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

સંવાદથી દરેક સમસ્યાનું સુખદ સમાધાન કરતી રૂપાણી સરકાર

- પ્રાથમિક શિક્ષકોના ગ્રેડ પે મુદ્દે રૂપાણી સરકારનો મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય

- પ્રાથમિક શિક્ષકોનો 4200નો ગ્રેડ પે રહેશે યથાવત

- આ નિર્ણયથી 65 હજાર શિક્ષકોને મળશે લાભ

સંવાદથી દરેક સમસ્યાનું સુખદ સમાધાન કરતી રૂપાણી સરકાર - પ્રાથમિક શિક્ષકોના ગ્રેડ પે મુદ્દે રૂપાણી સરકારનો મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય - પ્રાથમિક શિક્ષકોનો 4200નો ગ્રેડ પે રહેશે યથાવત - આ નિર્ણયથી 65 હજાર શિક્ષકોને મળશે લાભ

Let's Connect

sm2p0