ગુજરાતની સંવેદનશીલ ભાજપ સરકારે નાગરિકોને ઘરઆંગણે જ ઉચ્ચ ગુણવત્તાયુક્ત આરોગ્ય સુવિધાઓ પ્રાપ્ત થાય તે માટે મહત્વના પગલાંઓ લીધા છે. 42 લાખ પરિવારોને અમૃતમ અને વાત્સલ્ય કાર્ડ આપવા ઉપરાંત 700 કરોડ રૂપિયા રાજ્ય સરકારે આરોગ્ય માટે ફાળવ્યા છે. ગરીબોને સસ્તી છતાં ગુણવત્તાયુક્ત દવાઓ મળે તે માટે 'પ્રધાનમંત્રી જનઔષધિ યોજના' અંતર્ગત 1000 થી વધુ સ્ટોર ઉભા થાય અને સસ્તી દવા લોકોને મળે તે રાજ્ય સરકાર ઈચ્છે છે.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

ગુજરાતની સંવેદનશીલ ભાજપ સરકારે નાગરિકોને ઘરઆંગણે જ ઉચ્ચ ગુણવત્તાયુક્ત આરોગ્ય સુવિધાઓ પ્રાપ્ત થાય તે માટે મહત્વના પગલાંઓ લીધા છે. 42 લાખ પરિવારોને અમૃતમ અને વાત્સલ્ય કાર્ડ આપવા ઉપરાંત 700 કરોડ રૂપિયા રાજ્ય સરકારે આરોગ્ય માટે ફાળવ્યા છે. ગરીબોને સસ્તી છતાં ગુણવત્તાયુક્ત દવાઓ મળે તે માટે 'પ્રધાનમંત્રી જનઔષધિ યોજના' અંતર્ગત 1000 થી વધુ સ્ટોર ઉભા થાય અને સસ્તી દવા લોકોને મળે તે રાજ્ય સરકાર ઈચ્છે છે.

ગુજરાતની સંવેદનશીલ ભાજપ સરકારે નાગરિકોને ઘરઆંગણે જ ઉચ્ચ ગુણવત્તાયુક્ત આરોગ્ય સુવિધાઓ પ્રાપ્ત થાય તે માટે મહત્વના પગલાંઓ લીધા છે. 42 લાખ પરિવારોને અમૃતમ અને વાત્સલ્ય કાર્ડ આપવા ઉપરાંત 700 કરોડ રૂપિયા રાજ્ય સરકારે આરોગ્ય માટે ફાળવ્યા છે. ગરીબોને સસ્તી છતાં ગુણવત્તાયુક્ત દવાઓ મળે તે માટે 'પ્રધાનમંત્રી જનઔષધિ યોજના' અંતર્ગત 1000 થી વધુ સ્ટોર ઉભા થાય અને સસ્તી દવા લોકોને મળે તે રાજ્ય સરકાર ઈચ્છે છે.

Let's Connect

sm2p0