વિકાસ અંગે પ્રશ્નો પૂછનારી કોંગ્રેસ ગુજરાતમાં પોતાનો અને ભાજપનો શાસન કાળ સરખાવી જુએ તો ખબર પડે કે વિકાસ કયા પક્ષે કર્યો છે ? જે કોંગ્રેસ શાસનમાં શાળાઓની સંખ્યા માત્ર 41000 હતી, તે ભાજપ શાસન દરમ્યાન શાળાઓની સંખ્યા 5 લાખથી પણ વધુ છે. 1947 થી 1995 સુધીમાં યુનિવર્સીટીઓની સંખ્યા માત્ર 7 જ, જેને ભાજપ સરકારે 57 સુધી પહોંચાડી છે. શિક્ષણ ક્ષેત્રમાં ગુજરાતે નોંધપાત્ર વિકાસ ભાજપ શાસન હેઠળ જ કર્યો છે

Bharatiya Janata Party is the largest political party

વિકાસ અંગે પ્રશ્નો પૂછનારી કોંગ્રેસ ગુજરાતમાં પોતાનો અને ભાજપનો શાસન કાળ સરખાવી જુએ તો ખબર પડે કે વિકાસ કયા પક્ષે કર્યો છે ? જે કોંગ્રેસ શાસનમાં શાળાઓની સંખ્યા માત્ર 41000 હતી, તે ભાજપ શાસન દરમ્યાન શાળાઓની સંખ્યા 5 લાખથી પણ વધુ છે. 1947 થી 1995 સુધીમાં યુનિવર્સીટીઓની સંખ્યા માત્ર 7 જ, જેને ભાજપ સરકારે 57 સુધી પહોંચાડી છે. શિક્ષણ ક્ષેત્રમાં ગુજરાતે નોંધપાત્ર વિકાસ ભાજપ શાસન હેઠળ જ કર્યો છે

વિકાસ અંગે પ્રશ્નો પૂછનારી કોંગ્રેસ ગુજરાતમાં પોતાનો અને ભાજપનો શાસન કાળ સરખાવી જુએ તો ખબર પડે કે વિકાસ કયા પક્ષે કર્યો છે ? જે કોંગ્રેસ શાસનમાં શાળાઓની સંખ્યા માત્ર 41000 હતી, તે ભાજપ શાસન દરમ્યાન શાળાઓની સંખ્યા 5 લાખથી પણ વધુ છે. 1947 થી 1995 સુધીમાં યુનિવર્સીટીઓની સંખ્યા માત્ર 7 જ, જેને ભાજપ સરકારે 57 સુધી પહોંચાડી છે. શિક્ષણ ક્ષેત્રમાં ગુજરાતે નોંધપાત્ર વિકાસ ભાજપ શાસન હેઠળ જ કર્યો છે

Let's Connect

sm2p0