મોદીજી દ્વારા આપવામાં આવેલી રાહતો દરેક રાજ્યોના લોકો સુધી પહોંચી છે, જેમ કે • 41 કરોડ ગરીબોના ખાતામાં 53,000 કરોડ રૂ. • 20 કરોડ મહિલાઓના ખાતામાં 20,000 કરોડ રૂ. • 8.2 કરોડ ખેડૂતોના ખાતામાં 16,394 કરોડ રૂ. • 36 રાજ્યોને 83.87 લાખ મેટ્રિક ટન અનાજ આપવામાં આવ્યું છે. : કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી શ્રી અમિતભાઇ શાહ

Bharatiya Janata Party is the largest political party

મોદીજી દ્વારા આપવામાં આવેલી રાહતો દરેક રાજ્યોના લોકો સુધી પહોંચી છે, જેમ કે

• 41 કરોડ ગરીબોના ખાતામાં 53,000 કરોડ રૂ.
• 20 કરોડ મહિલાઓના ખાતામાં 20,000 કરોડ રૂ.
• 8.2 કરોડ ખેડૂતોના ખાતામાં 16,394 કરોડ રૂ.
• 36 રાજ્યોને 83.87 લાખ મેટ્રિક ટન અનાજ આપવામાં આવ્યું છે. : કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી શ્રી અમિતભાઇ શાહ

મોદીજી દ્વારા આપવામાં આવેલી રાહતો દરેક રાજ્યોના લોકો સુધી પહોંચી છે, જેમ કે • 41 કરોડ ગરીબોના ખાતામાં 53,000 કરોડ રૂ. • 20 કરોડ મહિલાઓના ખાતામાં 20,000 કરોડ રૂ. • 8.2 કરોડ ખેડૂતોના ખાતામાં 16,394 કરોડ રૂ. • 36 રાજ્યોને 83.87 લાખ મેટ્રિક ટન અનાજ આપવામાં આવ્યું છે. : કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી શ્રી અમિતભાઇ શાહ

Let's Connect

sm2p0