જેમની મહેનત દેશનો આધાર,તેમના પેન્શનના સપનાં સાકાર પ્રધાનમંત્રી શ્રમયોગી માનધન યોજના અંતર્ગત દેશભરમાં 40.70 લાખથી વધુ તથા ગુજરાતમાં 3.65 લાખ શ્રમયોગીઓએ નોંધણી કરાવી

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

જેમની મહેનત દેશનો આધાર,તેમના પેન્શનના સપનાં સાકાર

પ્રધાનમંત્રી શ્રમયોગી માનધન યોજના અંતર્ગત દેશભરમાં 40.70 લાખથી વધુ તથા ગુજરાતમાં 3.65 લાખ શ્રમયોગીઓએ નોંધણી કરાવી

જેમની મહેનત દેશનો આધાર,તેમના પેન્શનના સપનાં સાકાર પ્રધાનમંત્રી શ્રમયોગી માનધન યોજના અંતર્ગત દેશભરમાં 40.70 લાખથી વધુ તથા ગુજરાતમાં 3.65 લાખ શ્રમયોગીઓએ નોંધણી કરાવી

Let's Connect

sm2p0