જેમની મહેનત દેશનો આધાર,તેમના પેન્શનના સપનાં સાકાર - પ્રધાનમંત્રી શ્રમયોગી માનધન યોજના અંતર્ગત દેશભરમાં 40.70 લાખથી વધુ તથા ગુજરાતમાં 3.65 લાખ શ્રમયોગીઓએ નોંધણી કરાવી

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

જેમની મહેનત દેશનો આધાર,તેમના પેન્શનના સપનાં સાકાર

- પ્રધાનમંત્રી શ્રમયોગી માનધન યોજના અંતર્ગત દેશભરમાં 40.70 લાખથી વધુ તથા ગુજરાતમાં 3.65 લાખ શ્રમયોગીઓએ નોંધણી કરાવી

જેમની મહેનત દેશનો આધાર,તેમના પેન્શનના સપનાં સાકાર - પ્રધાનમંત્રી શ્રમયોગી માનધન યોજના અંતર્ગત દેશભરમાં 40.70 લાખથી વધુ તથા ગુજરાતમાં 3.65 લાખ શ્રમયોગીઓએ નોંધણી કરાવી

Let's Connect

sm2p0