પ્રધાનમંત્રી ઉજાલા યોજનાથી ઘરે ઘરે પહોંચ્યું અજવાળું: આ યોજના અંતર્ગત ગુજરાતમાં કુલ 4.07 કરોડ થી વધુ LED બલ્બનું વિતરણ કરાયું, પરિણામે 👉52.95 લાખ મેગાવોટ થી વધુ પ્રતિ વર્ષ ઉર્જાની બચત 👉2,118 કરોડ રૂપિયા પ્રતિ વર્ષ નાણાની બચત 👉42.89 લાખ ટન પ્રતિ વર્ષ CO2 ઉત્સર્જનમાં ઘટાડો થયો

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

પ્રધાનમંત્રી ઉજાલા યોજનાથી ઘરે ઘરે પહોંચ્યું અજવાળું:

આ યોજના અંતર્ગત ગુજરાતમાં કુલ 4.07 કરોડ થી વધુ LED બલ્બનું વિતરણ કરાયું, પરિણામે

👉52.95 લાખ મેગાવોટ થી વધુ પ્રતિ વર્ષ ઉર્જાની બચત
👉2,118 કરોડ રૂપિયા પ્રતિ વર્ષ નાણાની બચત
👉42.89 લાખ ટન પ્રતિ વર્ષ CO2 ઉત્સર્જનમાં ઘટાડો થયો

પ્રધાનમંત્રી ઉજાલા યોજનાથી ઘરે ઘરે પહોંચ્યું અજવાળું: આ યોજના અંતર્ગત ગુજરાતમાં કુલ 4.07 કરોડ થી વધુ LED બલ્બનું વિતરણ કરાયું, પરિણામે 👉52.95 લાખ મેગાવોટ થી વધુ પ્રતિ વર્ષ ઉર્જાની બચત 👉2,118 કરોડ રૂપિયા પ્રતિ વર્ષ નાણાની બચત 👉42.89 લાખ ટન પ્રતિ વર્ષ CO2 ઉત્સર્જનમાં ઘટાડો થયો

Let's Connect

sm2p0