👉 મનરેગા માટે 40,000 કરોડ રૂપિયાની ફાળવણી 👉 બજેટમાં પ્રાવધાન કરાયેલી રકમ 61,000 કરોડની રકમ ઉપરાંત વધારાની રકમ ફાળવાઈ

AatmaNirbharApnaBharat

BJP | BJP Gujarat,  AatmaNirbharApnaBharat

👉 મનરેગા માટે 40,000 કરોડ રૂપિયાની ફાળવણી
👉 બજેટમાં પ્રાવધાન કરાયેલી રકમ 61,000 કરોડની રકમ ઉપરાંત વધારાની રકમ ફાળવાઈ

#AatmaNirbharApnaBharat

👉 મનરેગા માટે 40,000 કરોડ રૂપિયાની ફાળવણી 👉 બજેટમાં પ્રાવધાન કરાયેલી રકમ 61,000 કરોડની રકમ ઉપરાંત વધારાની રકમ ફાળવાઈ #AatmaNirbharApnaBharat

Let's Connect

sm2p0