ગુજરાત સરકારે ખુબ જ મોટા પ્રમાણમાં ટેસ્ટિંગ વધાર્યા છે. ગુજરાતમાં કોરોનાના શરૂઆતના તબક્કામાં પ્રતિ દિવસ 4,000 ટેસ્ટ થતા હતા જ્યારે હવે પ્રતિ દિવસ 22,000 ટેસ્ટિંગ થઇ રહ્યા છે. : માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

Bharatiya Janata Party is the largest political party

ગુજરાત સરકારે ખુબ જ મોટા પ્રમાણમાં ટેસ્ટિંગ વધાર્યા છે.

ગુજરાતમાં કોરોનાના શરૂઆતના તબક્કામાં પ્રતિ દિવસ 4,000 ટેસ્ટ થતા હતા જ્યારે હવે પ્રતિ દિવસ 22,000 ટેસ્ટિંગ થઇ રહ્યા છે. : માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

ગુજરાત સરકારે ખુબ જ મોટા પ્રમાણમાં ટેસ્ટિંગ વધાર્યા છે. ગુજરાતમાં કોરોનાના શરૂઆતના તબક્કામાં પ્રતિ દિવસ 4,000 ટેસ્ટ થતા હતા જ્યારે હવે પ્રતિ દિવસ 22,000 ટેસ્ટિંગ થઇ રહ્યા છે. : માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

Let's Connect

sm2p0