ભાજપાના 40માં સ્થાપના દિન નિમિત્તે પ્રધાનમંત્રીશ્રી નરેન્દ્રભાઇ મોદીએ દેશભરના કાર્યકરોને સંબોધન કરતા જે પંચાગ્રહની અપીલ કરી છે તેનું પાલન ગુજરાતના સૌ કાર્યકર્તા કરે તેવી અપીલ કરું છું. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી

PressNote

BJP | BJP Gujarat,  PressNote

ભાજપાના 40માં સ્થાપના દિન નિમિત્તે પ્રધાનમંત્રીશ્રી નરેન્દ્રભાઇ મોદીએ દેશભરના કાર્યકરોને સંબોધન કરતા જે પંચાગ્રહની અપીલ કરી છે તેનું પાલન ગુજરાતના સૌ કાર્યકર્તા કરે તેવી અપીલ કરું છું. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી
#PressNote

ભાજપાના 40માં સ્થાપના દિન નિમિત્તે પ્રધાનમંત્રીશ્રી નરેન્દ્રભાઇ મોદીએ દેશભરના કાર્યકરોને સંબોધન કરતા જે પંચાગ્રહની અપીલ કરી છે તેનું પાલન ગુજરાતના સૌ કાર્યકર્તા કરે તેવી અપીલ કરું છું. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી #PressNote

Let's Connect

sm2p0