લોકડાઉનની સ્થિતિમાં ખેડૂતોના હિતમાં રૂપાણી સરકારના મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો 👉 40 લાખ ખેડૂત ખાતેદારોના ખાતામાં PM-KISAN યોજના હેઠળ રૂ.2000નો પ્રથમ હપ્તો એડવાન્સમાં જમા કરાયો 👉 ખેડૂતોને ધિરાણ પરત કરવાની મુદત 2 મહિના વધારીને 31,મે કરવામાં આવી‬. આ મુદત દરમિયાન ખેડૂતો વતી ધિરાણ પર 7 % લેખે વ્યાજ સરકાર ચૂકવશે‬

HuPanCoronaWarrior

BJP | BJP Gujarat,  HuPanCoronaWarrior

લોકડાઉનની સ્થિતિમાં ખેડૂતોના હિતમાં રૂપાણી સરકારના મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો

👉 40 લાખ ખેડૂત ખાતેદારોના ખાતામાં PM-KISAN યોજના હેઠળ રૂ.2000નો પ્રથમ હપ્તો એડવાન્સમાં જમા કરાયો

👉 ખેડૂતોને ધિરાણ પરત કરવાની મુદત 2 મહિના વધારીને 31,મે કરવામાં આવી‬. આ મુદત દરમિયાન ખેડૂતો વતી ધિરાણ પર 7 % લેખે વ્યાજ સરકાર ચૂકવશે‬

#HuPanCoronaWarrior

લોકડાઉનની સ્થિતિમાં ખેડૂતોના હિતમાં રૂપાણી સરકારના મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો 👉 40 લાખ ખેડૂત ખાતેદારોના ખાતામાં PM-KISAN યોજના હેઠળ રૂ.2000નો પ્રથમ હપ્તો એડવાન્સમાં જમા કરાયો 👉 ખેડૂતોને ધિરાણ પરત કરવાની મુદત 2 મહિના વધારીને 31,મે કરવામાં આવી‬. આ મુદત દરમિયાન ખેડૂતો વતી ધિરાણ પર 7 % લેખે વ્યાજ સરકાર ચૂકવશે‬ #HuPanCoronaWarrior

Let's Connect

sm2p0