દેશભરમાં ગુજરાત ‘‘રો-મિલ્ક સપ્લાયર્સ’’ને ઓળખપત્ર આપતુ પ્રથમ રાજ્ય બન્યું: • રાજ્યમાં રો મિલ્ક સપ્લાય કરતા તમામ ખેડૂતોને ઓળખપત્ર તેમજ દૂધની ગુણવત્તા પર દેખરેખ તથા અન્ય સહાય આપવાના હેતુસર દેશમાં સૌપ્રથમ વાર વેરીફાઇડ મિલ્ક વેન્ડર્સ સ્કિમ લોન્ચ કરાઈ • રાજ્યના 40 લાખ દૂધ ઉત્પાદકોને ઓળખપત્ર આપી આ યોજના હેઠળ આવરી લેવાશે

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

દેશભરમાં ગુજરાત ‘‘રો-મિલ્ક સપ્લાયર્સ’’ને ઓળખપત્ર આપતુ પ્રથમ રાજ્ય બન્યું:

• રાજ્યમાં રો મિલ્ક સપ્લાય કરતા તમામ ખેડૂતોને ઓળખપત્ર તેમજ દૂધની ગુણવત્તા પર દેખરેખ તથા અન્ય સહાય આપવાના હેતુસર દેશમાં સૌપ્રથમ વાર વેરીફાઇડ મિલ્ક વેન્ડર્સ સ્કિમ લોન્ચ કરાઈ

• રાજ્યના 40 લાખ દૂધ ઉત્પાદકોને ઓળખપત્ર આપી આ યોજના હેઠળ આવરી લેવાશે

દેશભરમાં ગુજરાત ‘‘રો-મિલ્ક સપ્લાયર્સ’’ને ઓળખપત્ર આપતુ પ્રથમ રાજ્ય બન્યું: • રાજ્યમાં રો મિલ્ક સપ્લાય કરતા તમામ ખેડૂતોને ઓળખપત્ર તેમજ દૂધની ગુણવત્તા પર દેખરેખ તથા અન્ય સહાય આપવાના હેતુસર દેશમાં સૌપ્રથમ વાર વેરીફાઇડ મિલ્ક વેન્ડર્સ સ્કિમ લોન્ચ કરાઈ • રાજ્યના 40 લાખ દૂધ ઉત્પાદકોને ઓળખપત્ર આપી આ યોજના હેઠળ આવરી લેવાશે

Let's Connect

sm2p0