ખેડૂતોને દેશવ્યાપી માર્કેટ મળે તે માટે રાજ્યની 40 ખેતીવાડી ઉત્પન્ન બજાર સમિતિઓનું ઇ-નેશનલ એગ્રિકલ્ચર માર્કેટ સાથે જોડાણ.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

ખેડૂતોને દેશવ્યાપી માર્કેટ મળે તે માટે રાજ્યની 40 ખેતીવાડી ઉત્પન્ન બજાર સમિતિઓનું ઇ-નેશનલ એગ્રિકલ્ચર માર્કેટ સાથે જોડાણ.

ખેડૂતોને દેશવ્યાપી માર્કેટ મળે તે માટે રાજ્યની 40 ખેતીવાડી ઉત્પન્ન બજાર સમિતિઓનું ઇ-નેશનલ એગ્રિકલ્ચર માર્કેટ સાથે જોડાણ.

Let's Connect

sm2p0