4 દશકોથી અટવાઈ પડેલા 'વન રેન્ક વન પેન્શન'ને મંજૂરી આપી નિવૃત્ત જવાનોને પોતાનો હક આપતી ભાજપ સરકાર. જીતશે વિકાસ, જીતશે ગુજરાત

Bharatiya Janata Party is the largest political party

4 દશકોથી અટવાઈ પડેલા 'વન રેન્ક વન પેન્શન'ને મંજૂરી આપી નિવૃત્ત જવાનોને પોતાનો હક આપતી ભાજપ સરકાર.
જીતશે વિકાસ, જીતશે ગુજરાત

4 દશકોથી અટવાઈ પડેલા 'વન રેન્ક વન પેન્શન'ને મંજૂરી આપી નિવૃત્ત જવાનોને પોતાનો હક આપતી ભાજપ સરકાર. જીતશે વિકાસ, જીતશે ગુજરાત

Let's Connect

sm2p0