સિટી બ્યુટીફિકેશન માટે અમદાવાદ શહેરના 4 તળાવો ને વિનામૂલ્યે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનને સોંપવાનો નિર્ણય કરતી રાજ્ય સરકાર • વટવા-વાંદરવટ તળાવ, છારોડી-સરકારી તળાવ, શીલજ-સરકારી તળાવ, ગોતા-ગામ તળાવ મહાનગરપાલિકાને સોંપવામાં આવશે • AMC દ્વારા નાગરિકોને હરવા-ફરવા અને મનોરંજન માટેના પર્યાવરણ પ્રિય સ્પોટ તરીકે આ તળાવોનો વિકાસ કરાશે

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

સિટી બ્યુટીફિકેશન માટે અમદાવાદ શહેરના 4 તળાવો ને વિનામૂલ્યે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનને સોંપવાનો નિર્ણય કરતી રાજ્ય સરકાર

• વટવા-વાંદરવટ તળાવ, છારોડી-સરકારી તળાવ, શીલજ-સરકારી તળાવ, ગોતા-ગામ તળાવ મહાનગરપાલિકાને સોંપવામાં આવશે

• AMC દ્વારા નાગરિકોને હરવા-ફરવા અને મનોરંજન માટેના પર્યાવરણ પ્રિય સ્પોટ તરીકે આ તળાવોનો વિકાસ કરાશે

સિટી બ્યુટીફિકેશન માટે અમદાવાદ શહેરના 4 તળાવો ને વિનામૂલ્યે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનને સોંપવાનો નિર્ણય કરતી રાજ્ય સરકાર • વટવા-વાંદરવટ તળાવ, છારોડી-સરકારી તળાવ, શીલજ-સરકારી તળાવ, ગોતા-ગામ તળાવ મહાનગરપાલિકાને સોંપવામાં આવશે • AMC દ્વારા નાગરિકોને હરવા-ફરવા અને મનોરંજન માટેના પર્યાવરણ પ્રિય સ્પોટ તરીકે આ તળાવોનો વિકાસ કરાશે

Let's Connect

sm2p0